Obchodní podmínky

Provozovatel
Radmila Rýzová, DiS.

Jasenická 1796
Vsetín
755 01
Česká republika

tel. 605443257

IČ 76613941

Část I.

 

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, 

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

 


 

Část II.

ZBOŽÍ SKLADEM: 

Veškeré dětské oblečení je skladem a bude odesláno do dvou pracovních dní od připsání platby na účet. PLATBA: 

Počkejte si na podklady pro platbu, kde bude uvedeno č.ú. a VS pro jednodušší identifikaci vaší platby. 
Platbu lze poslat i na moji adresu složenkou či vkladem na účet. 

STORNO OBJEDNÁVKY: 

Objednávku můžete bez udání důvodu do 24hodin stornovat a to buď 
e-mailem: radka.ryzova@centrum.cz 
telefonicky: 605443257 

POŠTOVNÉ A ZASLÁNÍ BALÍČKU: 

Poštovné je stanoveno dle rozměrů a váhy balíčku 
Poštovné menšího doporučeného balíčku (60,- Kč) 
Poštovné většího balíčku - zboží do 850,- Kč (85,- Kč) 
Poštovné cenného balíku - cena zboží nad 850,- Kč (120,- Kč) 
Balíček odesílám doporučeně nebo jako pojištěný balík 

Paragon – doklad o prodeji bude přiložen na vyžádání. 

Pokud víte, že jsem balíček odeslala, ale k Vám ještě ani po týdnu nedorazil, je hodně pravděpodobné, že se po cestě někam zatoulal. Informujte mne prosím o takovém stavu mailem. Případnou ztrátu budu řešit já s Českou poštou! Lhůta stanovená Českou poštou na vyřízení je 30 dní, když se ani po této lhůtě balíček nenajde, vracím vám samozřejmě celou částku včetně poštovného zpět na Váš účet. O celém průběhu Vás budu informovat mailem!!!! 


SPORY: 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

TERMÍNY DODÁNÍ A DORUČENÍ 

Balíček odesílám do dvou pracovních dnů od obdržení platby a budu vás o tom mailem informovat. Budu ráda, pokud mi potvrdíte, že v pořádku došel. 


REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ, VRÁCENÍ POŠTOVNÉHO: 

1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY do 14 dnů 

můžete vrátit zboží do 14 dní od obdržení bez udání důvodu (nepoškozené, v původním stavu, s visačkami a s paragonem). 
Obchodník si může strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to umožňuje zákon a dle § 1831 zákona č. 89/2012 Sb. zákon toto umožňuje. 
Částka je paušálně stanovena na 59,- Kč ( jedná se o náklady spojené se znovunaskladněním a kontrolou stavu zboží, administrativní a bankovní poplatky, cestovné na poštu, práce spojená s uvedením zboží do bezvadného stavu ). 
Vrací se cena zboží plus cena dopravy směrem k zákazníkovi - je možnost vrátit nejnižší MOŽNÉ poštovné(dopravu) pokud nabízíme výběr - tedy takové poštovné, jak nejlevněji by šlo zboží poslat kdyby si zákazník nevybral jiné (tady je myšleno třeba rozdíl mezi jednotlivými kurýry atd. - když jde balík poslat jen jako balík tak nemůžu vracet cen za dopis) 

2. REKLAMACE V ZÁKONNÉ LHŮTĚ (2 roky) 

Pokud má zboží zjevnou vadu, která brání použití a nebyla uvedena v nabídce, má zákazník právo na zaplacení ceny zboží a to včetně poštovného za jeho zaslání zpět k prodávajícímu. 
pokud se nakonec vrací cena zboží (což je nyní v novém zákoníku až poslední možnost - plus je nárok pouze takové náklady - jaké vynaložil zákazník při vracení ) tedy pošta zpět 

3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU 

je to čistě na morálním hledisku a dobrém jménu firmy jestli vrací obě poštovné: 
a) zákazník vrací zboží hned po přijetí (vinou prodávajícho špatně poslanou barvu, jakost, velikost , s vadou atd.- pokud je to moje vina vracím obě, pokud mi přijde KOMPLET balíček (ne že dvě věci si z balíčku necháte a jednu vrátíte, v tomto případě vám proplatím poštovné směrem od vás ke mně) 
b) rozpor třeba na 5 měsíců nošené bundě - stejně jako při reklamaci 

4. DOVĚTEK 

Vrátit lze i nové zboží, které není v původním obalu, nemá visačky a bylo použito. V tomto případě má prodávající možnost odečíst z vrácené částky cenu za opotřebení tohoto zboží. 
Platba zpět k zakázníkovi se provádí výhradně na účet (ne poštovní poukázkou na jméno). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka. 
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. 
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány a poskytovány třetím osobám. 

ZÁRUČNÍ LHŮTA: 

Záruka na nové zboží 2 roky. 

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách. 

OBJEDNÁVKY: 

Vaše objednávky a maily odpovídám během 24hodin,..pokud budu mimo PC vždy dávám dopředu vzkaz o mé nepřítomnosti. 
Pouze DOTAZ NENÍ REZERVACE !! 


UKONČENÍ OBCHODU: 

Po obdržení balíčku prosím o zprávičku nebo hodnocení, že balíček v pořádku přišel. 
Pokud se do 14 dní od mého odeslání neozvete, považuji obchod za uzavřený. 
DŮVĚRNOST A UPRAVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Ochrana osobních údajů zákazníka se řídí Pravidly ochrany osobních údajů

PRODEJCE A ZODPOVĚDNÁ OSOBA: 


Radmila Rýzová, DiS. 
IČO : 76613941 

SÍDLO PODNIKÁNÍ: 

Jasenická 1796
755 01 Vsetín
email: radka.ryzova@centrum.cz 


Provozní doba: 
PO-PÁ 8.00 - 20.OO 

NEJSEM PLÁTCE DPH !!! 


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát 
RADMILA RÝZOVÁ, DiS., Jasenická 1796, Vsetín


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Datum objednání: 

Datum obdržení: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 


Podpis: 

Datum:
 

Valid XHTML 1.1