GDPR

TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Pravidla“) upravují zásady ochrany osobních údajů prodeji prostřednictvím internetové stránky www.odevyprodeti.cz (dále jen „E-shop“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25.5.2018, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pravidla upravují zásady ochrany osobních údajů při poskytování prodeje na internetových stránkách Radmily Rýzové, IČ: 76613941, se sídlem Jasenická 1796, Vsetín, 755 01, (dále jen „Správce“) prostřednictvím Webu objednatelům (fyzickým osobám) těchto služeb (dále jen „Zákazník“).

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka (případně jeho zástupce) jako fyzické osoby je poskytována Zákonem.

2.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:

(i) jméno a příjmení;

(ii) adresa bydliště;

(iii) adresa elektronické pošty (e-mail);

a (Iv) telefonní číslo (dále jen jako „Osobní údaje“).

2.3. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů správcem pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí právní služby (dále jen „Smlouva“). Zákazník se může v rámci –shopu (funkcionalita „Odebírat novinky“ nebo potvrzením přednastaveného souhlasu při objednáváce) přihlásit (a dát tak svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) k zasílání informací souvisejících se službami nebo podnikem na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení správcem na svou elektronickou adresu. Po uzavření Smlouvy již správce Osobní údaje Zákazníka žádným způsobem nezpracovává s výjimkou předchozí věty.

2.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. 2 / 3

2.5. Bez předchozího souhlasu Zákazníka nebudou jeho Osobní údaje předávány třetím osobám.

2.6. Osobní údaje za účelem zasílám obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

(i) požádat Správce o vysvětlení; a/nebo

(ii) požadovat, aby Správce odstranil závadný stav.

2.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci poskytnout.

2.9. Jakoukoli změnu osobních údajů uvedených zákazníkem při vytvoření objednávky prostřednictvím e-shopu je zákazník povinen bez zbytečného odkladu sdělit Správci na e-mail:radka.ryzova@centrum.cz.

3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

3.1. Bez předchozího souhlasu zákazníka, který je spotřebitelem dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není správce oprávněn zákazníkovi zasílat obchodní sdělení (informace o svých akcích, newslettery či jiné informační zprávy). Pro odstranění možných nejasností se stanovuje, že dobrovolné poskytnutí e-mailu zákazníka v rámci funkcionality „Odebírat novinky“ umístěné na Webu je souhlasem se zasíláním výše uvedených informací.

3.2. V případě, že je zákazník podnikatel, dává uzavřením Smlouvy souhlas k zasílání obchodních sdělení (informace o akcích, newslettery či jiné informační zprávy). Zákazník může tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

4. UKLÁDÁNÍ COOKIES

4.1. Správce na www.odevyprodeti.cz používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

5. ZMĚNA PRAVIDEL

5.1. Pravidla mohou být předmětem změn, kdy zákazník vždy nalezne aktuální verzi na Webu. 

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi zákazníkem a Janou Vařečkovou (zejména vztahy založené Smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Klientem a Advokátem obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Pravidel nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Pravidel.

6.3. Smlouva včetně Pravidel je archivována Janou Vařečkovou v elektronické podobě a není přístupná.

6.4. Kontaktní údaje:

(i) adresa pro doručování: Radmila Rýzová, Jasenická 1796, Vsetín 75501

(ii) adresa elektronické pošty: radka.ryzova@centrum.cz

(iii) telefon: 605 443 257 

 

6.5. Pravidla nabývají účinnosti dnem 21. května 2018.

Radmila Rýzová

 

Valid XHTML 1.1